Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na podporu pořízení Techniky pro IZS III (výzva číslo 133/06_16_076/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 15.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS II (vyhlášena 23.10. 2020, ukončení příjmu 30.11. 2020 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů
- Příloha č. 2 Studie proveditelnosti upravená MAS
- Pozvánka na informační seminář pro žadatele (20.10. 2020, Dobruška)

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS:

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list z věcného hodnocení

  

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných žádostí o podporu

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů: