Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 15. března 2018 8.výzvu MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol II (č. 135/06_16_075/CLLD_15_01_071) k předkládání Žádostí o podporu v programovém rámci IROP. Výzva je zaměřená na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Příjem žádostí bude probíhat od 15.3. 2018 od 10 h. do 4.5. 2018 do 13 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+. K této výzvě MAS uspořádá informační seminář, který se uskuteční v úterý 20.3. 2018 od 10 h. v kanceláři MAS v Dobrušce. Případné zájemce o seminář prosíme předem o nahlášení účasti.

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášené výzvy MAS na podporu Infrastruktury základních škol II (výzva číslo 135/06_16_075/CLLD_15_01_071):

 

Základní informace k výzvě:

Text výzvy 8.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol II (vyhlášena 15.3. 2018, ukončení příjmu 4.5. 2018 v 13 h.)
- Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů
- Příloha č. 2 Studie proveditelnosti upravená MAS
- Pozvánka na informační seminář pro žadatele (20.3. 2018, Dobruška)
- Prezentace z informačního semináře pro žadatele (20.3. 2018, Dobruška)

 

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD. V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.

 

Upozorňujeme žadatele, že místní akční skupina pro účely této výzvy provedla úpravy v Osnově studie proveditelnosti. Jako povinná příloha musí být předložena upravená verze Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Kontrolní listy MAS:

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní list z věcného hodnocení

 

Seznamy Žádostí o podporu:

Seznam zaregistrovaných Žádostí o podporu (zveřejněno 4.5. 2018)
Seznam vybraných Žádostí o podporu (zveřejněno 3.7. 2018)

 

Dokumenty k hodnocení a výběru projektů:

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 5.6. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 5.6. 2018)

Zápis ze zasedání Hodnoticí komise (ze dne 12.6. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Hodnoticí komise (ze dne 12.6. 2018)

Kontrolní list z věcného hodnocení (Město Nové Město nad Metují)

Kontrolní list z věcného hodnocení (OBEC OHNIŠOV)

Zápis ze zasedání Výběrové komise (ze dne 12.6. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise (ze dne 12.6. 2018)

Zápis ze zasedání Programového výboru (ze dne 3.7. 2018)

Prezenční listina ze zasedání Programového výboru (ze dne 3.7. 2018)

V pátek 9.2. 2018 byl ukončen příjem žádostí do dvou výzev MAS. Do 4. výzvy z programového rámce OPZ zaměřené na Sociální podnikání byly prostřednictvím MS2014+ předloženy 2 žádosti o podporu, do 7. výzvy z programového rámce IROP zaměřené na Infrastrukturu středních a vyšších odborných škol byly taktéž předloženy 2 žádosti.

Ve dnech 1.-15. února 2018 probíhal prostřednictvím Portálu farmáře příjem žádostí do vyhlášené druhé výzvy z programového rámce PRV. Během této doby bylo předloženo celkem 11 žádostí o dotaci, přičemž 1 žádost byla z důvodu technických problémů stažena žadatelem. Seznam všech přijatých žádostí na MAS naleznete zde.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. vyhlašuje dne 29. ledna 2018 5. výzvu k předkládání Žádostí o podporu z programového rámce OPZ Výzva MAS POHODA–Podpora zaměstnanosti-I (č. 356/03_16_047/CLLD_15_01_071). Ve výzvě budou podporovány aktivity zaměřené na podporu zaměstnanosti osob z cílových skupin. Příjem žádostí bude probíhat od 29.1. 2018 od 4 h. do 29.3. 2018 do 12 h. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Informační seminář pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 8.2. 2018 od 10 h. v kanceláři MAS v Dobrušce.