Činnost místní akční skupiny je financována prostřednictvím projektu s názvem SCLLD pro území MAS POHODA venkova (registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001051), na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Číslo a název programu: 06 Integrovaný regionální operační program
Číslo a název prioritní osy: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Číslo a název investiční priority: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Číslo a název tematického cíle: TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Číslo a název specifického cíle: 06.4.59.4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Číslo výzvy: 06_15_003
Název výzvy: 6. výzva V IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001051
Název projektu: SCLLD pro území MAS POHODA venkova
Celkový rozpočet: 12 395 990,- Kč
Příspěvek EU: 11 776 190,50,- Kč
Vlastní zdroje financování: 619 799,50,- Kč
Doba realizace projektu: 1.6. 2015 - 31.12. 2023

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS POHODA venkova. V rámci projektu budou podpořeny přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS v souvislosti s naplňováním strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 na území působnosti Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.. Součástí bude animace škol a školských zařízení v OP VVV na území MAS.

Cíl projektu:
Cílem projektu je naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020 a posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení říících a administrativních schopností MAS. Účelem realizace strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Dále je cílem zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí.

Aktivity projektu:
Projekt je zaměřen na přípravu a realizaci strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020, přičemž součástí budou mimo jiné aktivity spojené s realizací strategie CLLD (např. s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběrem projektů, monitorováním či evaluací strategie CLLD). V rámci projektu budou realizovány následující aktivity vedoucí k naplňování strategie Komunitně vedeného místního rozvoje vč. zajištění animace škol a školských zařízení v OP VVV:

Aktivita č. 1 - Přípravné, podpůrné činnosti: jedná se např. o přípravu strategie CLLD či vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS atd.

Aktivita č. 2 - Provozní činnosti: součástí této aktivity je např. aktualizace, evaluace a monitoring strategie CLLD, aktualizace postupů (výběr a hodnocení formálních náležitostí, přijatelnost, věcné hodnocení atd.), vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS, agenda související s výzvami MAS (zpracování výzvy MAS a hodnotících kritérií, vyhlášení výzvy MAS a její uveřejnění, poskytování konzultací, příjem žádostí, posousení souladu s SCLLD, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení, výběr projektů, postoupení žádostí, opravy a doplnění dokumentů, informování žadatelů, vyřizování odvolání atd.), aktualizace webu, vedení složek projektů a uchovávání dokladů, posouzení změn, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola a konzultace projektů atd.

Aktivita č. 3 - Animace strategie CLLD: součástí třetí aktivity je např. propagace strategie CLLD (zpravodaj, výroční zprávy atd. ), osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností (workshopy, besedy, konference atd.) či pořádání seminářů pro žadatele a příjemce k vyhlášeným výzvám MAS atd.

Aktivita č. 4 - Animace škol a školských zařízení v OP VVV: např. metodická pomoc základním a mateřským školám (výběr šablon, zprávy o realizaci a udržitelnosti, vypořádání připomínek, kontroly atd.), pořádání školení či konzultační činnost atd.

Audity o ověření čerpání dotace SCLLD
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017
Zpráva nezávislého odborníka o ověření čerpání dotace SCLLD za rok 2017


Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2018
Zpráva nezávislého odborníka o ověření čerpání dotace SCLLD za rok 2018


Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2019
Zpráva nezávislého odborníka o ověření čerpání dotace SCLLD za rok 2019

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO OPZ, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje:

 

Podvýzvy vyhlašované Místní akční skupinou:

Výzva č. 009/03_16_047/CLLD_15_01_071 Prorodinná opatření I (vyhlášena 1.12. 2016, ukončení příjmu 17.2. 2017 ve 12 h.)

Výzva č. 160/03_16_047/CLLD_15_01_071 Výzva MAS POHODA–Sociální začleňování-I (vyhlášena 10.10. 2017, ukončení příjmu 21.12. 2017 ve 12 h.)

Výzva č. 224/03_16_047/CLLD_15_01_071 Výzva MAS POHODA-Prorodinná opatření-II (vyhlášena 1.11. 2017, ukončení příjmu 19.1. 2018 ve 12 h.)

Výzva č. 223/03_16_047/CLLD_15_01_071 Výzva MAS POHODA-Sociální podnikání-I (vyhlášena 2.11. 2017, ukončení příjmu 9.2. 2018 ve 12 h.)

Výzva č. 356/03_16_047/CLLD_15_01_071 Výzva MAS POHODA-Podpora zaměstnanosti-I (vyhlášena 29.1. 2018, ukončení příjmu 29.3. 2018 ve 12 h.)

Výzva č. 617/03_16_047/CLLD_15_01_071 Výzva MAS POHODA-Sociální začleňování-II (vyhlášena 20.8. 2018, ukončení příjmu 2.11. 2018 ve 12 h.)

Výzva č. 618/03_16_047/CLLD_15_01_071 Výzva MAS POHODA-Podpora zaměstnanosti-II (vyhlášena 20.8. 2018, ukončení příjmu 2.11. 2018 ve 12 h.)

Výzva č. 946/03_16_047/CLLD_15_01_071 Výzva MAS POHODA-Prorodinná opatření-III (vyhlášena 24.4. 2019, ukončení příjmu 31.7. 2019 ve 12 h.)

Harmonogram výzev MAS na rok 2018 (aktualizace 19.1. 2018)

Harmonogram výzev MAS na rok 2019 (schválen 21.8. 2018)

 

Odkazy na dokumenty a výzvy vyhlašované ŘO OPZ:

Informace pro místní akční skupiny (odkaz na oficiální web ESF)

Výzva ŘO OPZ č. 47 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Otázky a odpovědi k podporovaným aktivitám (aktualizace 10.12. 2015)

irop

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO IROP, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje:

 

Odkazy na dokumenty a podvýzvy vyhlašované Místní akční skupinou:

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2021 (aktualizace schválena Programovým výborem 18.3. 2021)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2021 (schválen Programovým výborem 15.12. 2020)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2020 (aktualizace schválena Programovým výborem per rollam 16.-20.4. 2020)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2020 (aktualizace schválena Programovým výborem 3.3. 2020)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2020 (schválen Programovým výborem 28.11. 2019)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2019 (aktualizace schválena Programovým výborem 14.3. 2019)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2019 (schválen Programovým výborem 13.12. 2018)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2018 (schválen Programovým výborem 1.12. 2017)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2017 (aktualizace 8.6. 2017)

Harmonogram plánovaných výzev MAS na rok 2017

Výzva č. 007/06_16_073/CLLD_15_01_071: 1.výzva MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví-I (vyhlášena 3.4. 2017, ukončení příjmu 19.5.2017 v 13 h.)

Výzva č. 030/06_16_075/CLLD_15_01_071: 2.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol I (vyhlášena 28.6. 2017, ukončení příjmu 29.9.2017 v 13 h.)

Výzva č. 044/06_16_038/CLLD_15_01_071: 3.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy I (vyhlášena 19.7. 2017, ukončení příjmu 29.9.2017 v 13 h.)

Výzva č. 020/06_16_076/CLLD_15_01_071: 4.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS I (vyhlášena 16.10. 2017, ukončení příjmu 21.12.2017 v 13 h.)

Výzva č. 021/06_16_076/CLLD_15_01_071: 5.výzva MAS POHODA-IROP-Stanice IZS I (vyhlášena 16.10. 2017, ukončení příjmu 21.12.2017 v 13 h.)

Výzva č. 014/06_16_074/CLLD_15_01_071: 6.výzva MAS POHODA-IROP-Sociální podnikání I (vyhlášena 14.11. 2017, ukončení příjmu 9.3.2018 v 13 h.)

Výzva č. 097/06_16_075/CLLD_15_01_071: 7.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol I (vyhlášena 2.1. 2018, ukončení příjmu 9.2.2018 v 13 h.)

Výzva č. 135/06_16_075/CLLD_15_01_071: 8.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol II (vyhlášena 15.3. 2018, ukončení příjmu 4.5.2018 v 13 h.)

Výzva č. 036/06_16_073/CLLD_15_01_071: 9.výzva MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví II (vyhlášena 7.9. 2018, ukončení příjmu 23.11.2018 v 13 h.)

Výzva č. 069/06_16_076/CLLD_15_01_071: 10.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS II (vyhlášena 17.9. 2018, ukončení příjmu 31.12.2018 v 13 h.)

Výzva č. 261/06_16_038/CLLD_15_01_071: 11.výzva MAS POHODA-IROP-Cyklodoprava I (vyhlášena 10.12. 2018, ukončení příjmu 17.01. 2019 v 13 h.)

Výzva č. 344/06_16_075/CLLD_15_01_071: 12.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura škol a zájmového a neformálního vzdělávání I (vyhlášena 31.5. 2019, ukončení příjmu 31.8. 2019 v 13 h.)

Výzva č. 425/06_16_075/CLLD_15_01_071: 13.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol, středních škol a vyšších odborných škol I (vyhlášení 03.02. 2020 v 10 h., ukončení příjmu 30.6. 2020 v 13 h.)

Výzva č. 510/06_16_038/CLLD_15_01_071: 14.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodopravy I (vyhlášení 20.07. 2020 v 10 h., ukončení příjmu 30.9. 2020 v 13 h.)

Výzva č. 133/06_16_076/CLLD_15_01_071: 15.výzva MAS POHODA-IROP-Technika pro IZS III (vyhlášení 23.10. 2020 v 10 h., ukončení příjmu 30.11. 2020 v 13 h.)

Výzva č. 537/06_16_075/CLLD_15_01_071: 16.výzva MAS POHODA-IROP-Infrastruktura základních škol III (vyhlášení 4.1. 2021 v 10 h., ukončení příjmu 3.2. 2021 v 13 h.)

Výzva č. 587/06_16_038/CLLD_15_01_071: 17.výzva MAS POHODA-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava II (vyhlášení 15.4. 2021 v 10 h., ukončení příjmu 17.5. 2021 v 13 h.)

   

Interní postupy MAS:

Interní postupy pro programový rámec IROP - verze 1.4 (platnost od 23.1. 2019)

Interní postupy pro programový rámec IROP - verze 1.3 (platnost od 1.1. 2018)

Interní postupy pro programový rámec IROP - verze 1.2 (schváleny Valnou hromadou dne 19.9. 2017)

Interní postupy pro programový rámec IROP - verze 1.1 (schváleny Valnou hromadou dne 30.3. 2017)

Interní postupy pro programový rámec IROP - verze 1.0 (schváleny Programovým výborem dne 1.3. 2017)

 

Odkazy na dokumenty a výzvy vyhlašované ŘO IROP:

Integrovaný nástroj CLLD (dokumenty vztahující se ke SC 4.1 a 4.2 IROP)

Výzva ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Výzva ŘO IROP č. 55 Kulturní dědictví (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Výzva ŘO IROP č. 65 Sociální podnikání (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Výzva ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Výzva ŘO IROP č. 69 Integrovaný záchranný systém (do této výzvy budou předkládány projekty vybrané k podpoře prostřednictvím podvýzev MAS)

Otázky a odpovědi k podporovaným aktivitám (aktualizace 18.3. 2016)

irop

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO PRV, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje:

 

Odkazy na dokumenty a výzvy vyhlašované Místní akční skupinou:

Výzva č. PRV 1 (vyhlášena 10.2. 2017, příjem žádostí na MAS 10.-24.3. 2017)

Výzva č. PRV 2 (vyhlášena 13.12. 2017, příjem žádostí na MAS 1.-15.2. 2018)

Výzva č. PRV 3 (vyhlášena 3.1. 2019, příjem žádostí na MAS 14.-28.2. 2019)

Výzva č. PRV 4 (vyhlášena 13.3. 2020, příjem žádostí na MAS 30.3.-13.4. 2020)

Výzva č. PRV 5 (vyhlášena 31.3. 2021, příjem žádostí na MAS 13.4.-30.4. 2021)

  

Odkazy na dokumenty zveřejňované ŘO PRV:

Opatření PRV M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) (odkaz na oficiální web SZIF)

Operace PRV 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (podmínky pro předkládání a realizaci projektů ve výzvách MAS)

Operace PRV 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny (podmínky pro předkládání a realizaci projektů spolupráce místních akčních skupin)

 

Otázky a odpovědi k podporovaným aktivitám (aktualizace 5.3. 2016)

irop

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (zkráceně SCLLD) je základním rozvojovým dokumentem Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. na období 2014 - 2023. Tvorba této strategie probíhala již od roku 2012 a velká část tvorby byla realizována komunitním způsobem, tedy se zapojením veřejnosti a občanů.

Na níže uvedených odkazech naleznete veškeré informace týkající se přípravy a realizace integrované strategie:

Činnost místní akční skupiny je financována prostřednictvím projektu s názvem SCLLD pro území MAS POHODA venkova (registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001051), na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie:

iropkraj

 

optp